• kryptowaluty:
  • Kantory: 24
  • Kapitalizacja rynku: 2,386,118,973,309.46
  • Wolumen 24h: 133,053,230,405.211
  • Dominacja: btc 51.61%
  • kryptowaluty:
  • Kantory: 24
  • Kapitalizacja rynku: 2,386,118,973,309.46
  • Wolumen 24h: 133,053,230,405.211
  • Dominacja: btc 51.61%

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Strony umowy.

Umowa zawierana jest pomiędzy internetowym zasobem wymiany waluty elektronicznej Scanbit, zwanym dalej Wykonawca, z jednej strony, a Klientem, w osobie osoby, która korzystała z usług Zleceniobiorcy, z drugiej strony.

2. Terminologia.

2.1. Wymiana waluty elektronicznej jest zautomatyzowanym produktem usługi internetowej świadczonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszego regulaminu.

2.2. Klient jest osoba fizyczna, która wyraża zgodę na warunki Wykonawcy i niniejszą umowę, do której przystępuje.

2.3. Moneta elektroniczna to umowna jednostka tego lub innego systemu płatniczego, która odpowiada obliczeniom systemów elektronicznych i określa zakres uprawnień odpowiadający umowie systemu płatności elektronicznych i jego Klienta.

2.4. Zgłoszenie – informacja podana przez Klienta w celu skorzystania ze środków Klienta w formie elektronicznej, z której wynika, że akceptuje on warunki korzystania z usługi oferowanej przez Wykonawcę w tym zgłoszeniu.

3. Warunki umowy.

Zasady te są uważane za zorganizowane ze względu na warunki oferty publicznej, która powstaje, gdy Klient składa wniosek i jest jednym z głównych elementów tej umowy. Za ofertę publiczną należy rozumieć informację o warunkach złożenia wniosku, które są wyświetlane przez wykonawcę. Głównym elementem oferty publicznej są czynności wykonywane w ramach wypełniania wniosku przez Klienta i świadczące o jego dokładnym zamiarze przeprowadzenia operacji na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę przed zakończeniem tego wniosku. Czas, data i parametry aplikacji są tworzone przez Wykonawcę automatycznie w momencie zakończenia bieżącej aplikacji. Klient zobowiązuje się do rozpatrzenia oferty w ciągu 24 godzin od zakończenia zgłoszenia.

Umowa o świadczenie usługi wchodzi w życie z chwilą otrzymania monet elektronicznych w pełnej wysokości określonej we wniosku Klienta na dane Wykonawcy. Transakcje monetami elektronicznymi są uwzględniane zgodnie z regulaminem i formatem elektronicznych systemów rozliczeniowych. Umowa obowiązuje przez okres ustalony od momentu złożenia wniosku do rozwiązania z inicjatywy jednej ze stron.

4. Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowiązuje się, stosując metody techniczne, do prowizyjnej wymiany monet elektronicznych od Klienta, po złożeniu wniosku przez daną osobę, poprzez sprzedaż monet elektronicznych osobom, które chcą je nabyć za kwotę nie niższą niż wskazany we wniosku złożonym przez Klienta. Wykonawca zobowiązuje się do przelewania środków na dane wskazane przez Klienta. W przypadku powstania zysku w trakcie wymiany, pozostaje on na koncie Klienta jako świadczenie dodatkowe i premia za usługi prowizyjne.

5. Dodatkowo.

5.1. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę kwoty innej niż określona we wniosku, Klient dokonuje przeliczenia odpowiadającego faktycznemu otrzymaniu monet elektronicznych. Jeżeli kwota ta przekroczy kwotę określoną we wniosku o więcej niż 10%, Wykonawca jednostronnie rozwiązuje umowę, a wszystkie środki są zwracane na dane Klienta z uwzględnieniem kwoty potrąconej na koszty prowizji w trakcie przelewu.

5.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle monet elektronicznych na wskazane dane Klienta w ciągu 24 godzin, Klient ma pełne prawo żądać rozwiązania umowy i anulowania swojego wniosku, tym samym zwracając monety elektroniczne na swoje konto w pełny. Wniosek o rozwiązanie umowy i zwrot monet elektronicznych jest realizowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy środki nie zostały jeszcze przekazane na wskazane dane Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot waluty elektronicznej następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania żądania odstąpienia od umowy. Jeżeli opóźnienia w zwrocie nie zostały spowodowane przez Wykonawcy, nie ponosi on za nie odpowiedzialności.

5.3. W przypadku nieotrzymania monet elektronicznych od Klienta na konto Wykonawcy w określonym terminie, z chwilą złożenia wniosku przez Klienta, umowa pomiędzy stronami zostaje rozwiązana przez Wykonawcę z jednej strony, gdyż umowa nie wchodzi w życie. Klient może tego nie zgłaszać. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę e-monet po określonym czasie, środki te są przelewane z powrotem na konto Klienta, a wszystkie koszty prowizji związane z przelewem są potrącane z tych środków.

5.4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków na wskazane przez Klienta dane z winy systemu rozliczeniowego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przedłużonego odbioru środków. W takim przypadku Klient musi wyrazić zgodę na to, aby wszelkie roszczenia były zgłaszane do systemu rozliczeniowego, a Wykonawca udzielał pomocy w oparciu o swoje możliwości w ramach przepisów prawa.

5.5. W przypadku wykrycia fałszerstwa strumieni komunikacyjnych lub wpływów, mających na celu zakłócenie pracy Wykonawcy, a mianowicie jego kodu oprogramowania, aplikacja zostaje zawieszona, a przekazane środki podlegają ponownemu przeliczeniu zgodnie z obowiązującą umową. Jeśli Klient nie zgadza się z ponownym przeliczeniem, ma pełne prawo do rozwiązania umowy, a monety elektroniczne zostaną wysłane na dane wskazane przez Klienta.

5.6. W przypadku korzystania z usług Wykonawcy, Klient w pełni zgadza się, że Wykonawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność, co odpowiada ramom faktycznych zasad otrzymywania monet elektronicznych i nie daje Klientowi dodatkowych gwarancji, a także nie ponosić przed nim dodatkową odpowiedzialność. W związku z tym Klient nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności wobec Wykonawcy.

5.7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania norm, które odpowiadają prawodawstwu, a także do nieingerowania w przepływy komunikacji i nie stwarzania przeszkód dla normalnego działania kodu oprogramowania Wykonawcy.

5.8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i skutki w przypadku błędnego przelewu waluty elektronicznej w przypadku podania przez Klienta błędnych danych podczas składania wniosku.

5.9. Stawka aplikacji jest ustalana w momencie jej utworzenia. Żywotność aplikacji to około 12 godzin. Zabrania się złośliwego tworzenia aplikacji w celu czekania na spadek rynku i wymiany po wcześniej utworzonym kursie. Jeśli zostanie to wykryte przez Wykonawcę, doprowadzi to do zablokowania płatności, a następnie zablokowania wszystkich danych wnioskodawcy na stronie internetowej. Zwroty w tym przypadku są dokonywane po odjęciu prowizji w wysokości 20% kwoty wniosku.

6. Nieprzewidziane okoliczności.

W przypadku, gdy w procesie rozpatrywania wniosku Klienta wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które przyczynią się do niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy, terminy realizacji wniosku ulegają przesunięciu na odpowiedni czas trwania siły wyższej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przeterminowane zobowiązania.

7. Formularz umowy.

Niniejsza umowa jest akceptowana przez obie strony, w osobie Wykonawcy i Klienta, jako umowa o równej mocy prawnej, oznaczona na piśmie.

8. Roszczenia i spory.

Reklamacje z tytułu niniejszej umowy przyjmowane są przez Wykonawcę w formie wiadomości e-mail, w której Klient wskazuje istotę reklamacji. Pismo to wysyłane jest na dane Wykonawcy podane na stronie internetowej.

9. Przeprowadzanie operacji giełdowych.

9.1. Surowo zabrania się korzystania z usług Wykonawcy w celu dokonywania nielegalnych transferów i oszukańczych działań. Zawierając niniejszą umowę, Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań, aw przypadku oszustwa ponosi odpowiedzialność karną przewidzianą przez obowiązujące przepisy.

9.2. W przypadku braku możliwości automatycznego zrealizowania żądania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak brak komunikacji, brak środków finansowych lub błędne dane Klienta, środki zostaną przelane na konto w ciągu najbliższych 24 godzin lub zwrócone do dane Klienta, pomniejszone o koszty prowizji.

9.3. Na pierwsze żądanie Wykonawca ma prawo przekazać informacje o przelewie waluty elektronicznej organom ścigania, administracji systemów rozliczeniowych, a także ofiarom nielegalnych działań, które ucierpiały w wyniku oszustwa udowodnionego przez organy wymiaru sprawiedliwości.

9.4. Klient zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów potwierdzających jego tożsamość w przypadku podejrzenia oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

9.5. Klient zobowiązuje się nie ingerować w pracę Wykonawcy oraz nie uszkadzać jego oprogramowania i sprzętu, Klient zobowiązuje się również do udzielania dokładnych informacji zapewniających wykonanie przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

Wykonawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i realizacji wniosku bez podania przyczyn. Ta klauzula dotyczy każdego klienta.